RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI 5-6 LETNIE

6.00

8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8.00

8.10
Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno – porządkowe.
8.10

8.30
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
8.30

9.00
Religia (poniedziałek, piątek)
9.00, 9.10

11.20
Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń nowej podstawy programowej w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej). Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
11.20

11.30
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe.
11.30
-
12.00
Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
12.00
-
13.20
Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Słuchanie bajek. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu.
13.20
-
13.30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno – porządkowe.
13.30
-
14.00
Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
14.00

16.30
Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami. Obserwacje pedagogiczne.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

DZIECI 3-4 LETNIE

6.00

8.20
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela. Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8.20

8.30
Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno – porządkowe. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
8.30

9.00
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
9.00

11.20
Religia (poniedziałek, piątek)
Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń nowej podstawy programowej w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej). Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery.
Zabawy swobodne, spontaniczne na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, lub w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych – swobodne zabawy w Sali.
11.20
-
11.30
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe
11.30
-
12.00
Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne, samodzielne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy przy stole. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
12.00
-
13.45
Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek. Wdrażanie dzieci do samodzielnego rozbierania i ubierania się – rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
13.45
-
14.00
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno – porządkowe.
14.00

14.20
Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
14.20
-
16.30
Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami. Obserwacje pedagogiczne.