Nasze przedszkole nastawione jest na  kształtowanie umiejętności, nabywanie wiadomości dzieci zwiększających szansę powodzenia dziecka w szkole i życiu oraz kształtowanie osobowości.

Podejmowane przez przedszkole działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka, promocję zdrowego stylu życia, rodzime tradycje i zwyczaje kulturowe oraz zachowania proekologiczne. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki  w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do ich potrzeb.

Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna organizowana jest w oparciu  o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” i planowana przy wykorzystaniu wybranych programów lub programów własnych opracowanych przez nauczycielki.

Nauczycielki w swej pracy wykorzystują wiele sprawdzonych już form i metod pracy oraz stosują najnowsze osiągnięcia pedagogiki w celu uatrakcyjnienia pobytu dzieci w przedszkolu i uaktywniania ich. Mają wypracowane metody pracy z dziećmi zdolnymi oraz mającymi trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności właściwych do ich wieku. Starają się stopniować i różnicować zadania dla dzieci na wszystkich zajęciach.

Uczą wychowanków samopoznania i budowania wiary we własne możliwości. Wprowadzają ich w świat uniwersalnych wartości i prawd, uczą przeżywania pozytywnych emocji i radzenia sobie z trudnościami oraz uwrażliwiają na potrzeby innych. Promują wśród nich i ich rodziców zachowania  prozdrowotne i proekologiczne. Uczą dostrzegania piękna w przyrodzie oraz odpowiedzialności za jej stan.

Mając na uwadze szerokie zainteresowania dzieci, ich uaktywnianie oraz konieczność uatrakcyjnienia im pobytu w przedszkolu, organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne w wykonaniu zawodowych aktorów, koncerty, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki poznawczo-rekreacyjne, festyny, spotkania z dziećmi z innych przedszkoli i szkół.

Kuchnia przedszkolna przygotowuje smaczne, urozmaicone i kolorowe posiłki zachęcając dzieci do konsumpcji nawet nieznanych dań. Modernizacja bloku żywieniowego (szczególnie wyposażenie w piec konwekcyjno-parowy) umożliwia  przygotowanie zdrowego żywienia dzieci w przedszkolu.

Wszystko to, co dzieje się w naszym przedszkolu możliwe jest dzięki ścisłej współpracy z rodzicami. Oni to na co dzień uczestniczą w życiu placówki, służą swą wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami, dostarczają niezbędnych materiałów, pomagają w jej doposażeniu  i szukają sponsorów.

Przedszkole  wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze – dostarczamy wiedzy pedagogicznej, uwrażliwiamy na potrzeby   i możliwości dziecka.

Z myślą o rodzicach i rodzinie dziecka organizowane są zajęcia otwarte oraz różne uroczystości i imprezy. W czasie tych spotkań rodzice mogą aktywnie  w nich uczestniczyć, a przede wszystkim  obserwować własne dziecko na tle grupy.

Tak rozumiana współpraca rodziny i przedszkola daje możliwość lepszego poznania wspólnych oczekiwań, zrozumienia troski o dziecko, nawiązania sympatii, a czasem nawet przyjaźni.

Rodzice tworzą swoje przedstawicielstwo wspomagające działanie przedszkola – Radę Rodziców.