Drodzy Rodzice!

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEIN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021,poz.561)   od dnia 29 marca do 11 kwietnia zostało ograniczone m.in. funkcjonowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego  na wniosek rodziców dzieci, którzy :

a)są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

b)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

d)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny

e)wykonują działania ratownicze

f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach , o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej

h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym , przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku , o których mowa w art.67 i art.69ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej

i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

k)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe , i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu , oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego , do których uczęszczają te dzieci.

W przypadku zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ( w tym przedszkola) zajęcia dla dzieci są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny ustalony przez dyrektora jednostki sposób realizowania tych zajęć.

Informuję , że :

1.w przedszkolu zorganizowano zajęcia dla dzieci , których rodzice pracują w wyżej wymienionych miejscach zatrudnienia , z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;

2.nauczyciele prowadzą naukę zdalną dla dzieci ze wszystkich grup – poprzez ustalone podczas pierwszego zebrania grupowego adresy mailowe. Prosimy o zaglądanie na ustalone formy kontaktu.

Pozdrawiam i życzę zarówno rodzicom jak i dzieciom – zdrowych , spokojnych Świąt Wielkanocnych , smacznego święconego jajka , świąt spędzonych w gronie rodzinnym i szybkiego powrotu do przedszkola , jeśli tylko przepisy epidemiczne na to pozwolą.

Dyrektor przedszkola – Grażyna Kieljan