KONCEPCJA   PRACY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W DĘBICY

 

Koncepcja pracy przedszkola określa kierunki działalności naszej placówki, które przyczyniają się do planowego podnoszenia poziomu jej funkcjonowania w poszczególnych obszarach działalności.

Nasze przedszkole nastawione jest na kształtowanie umiejętności, nabywanie wiadomości zwiększających szansę powodzenia dziecka w szkole i życiu oraz kształtowanie osobowości.

Podejmowane przez przedszkole działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka, promocję zdrowego stylu życia, rodzime tradycje i zwyczaje kulturowe oraz zachowania proekologiczne. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb.

Cele ogólne:

 1. Unowocześnić pracę przedszkola w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania  oraz tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.
 2. Opracować system ewaluacji  pracy  przedszkola.
 3. Doskonalić program działań wychowawczych,  aby  przedszkole  było przyjazne i bezpieczne.
 4. Promować w działaniach przedszkola zdrowy styl życia, rodzime tradycje, zwyczaje kulturowe oraz zachowania proekologiczne       .
 5. Stworzyć system współpracy z rodzicami.
 6. Motywować kadrę do doskonalenia zawodowego.
 7. Unowocześnić bazę materialną placówki.

Cele priorytetowe:

 1. Udoskonalenie programu działań wychowawczych.
 • Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka poprzez oddziaływania wychowawcze wdrażające dzieci do zachowań społecznie akceptowanych i wprowadzających w kulturę bycia.
 • Budowanie dziecięcego systemu wartości, uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Wyzwalanie w dzieciach pozytywnych emocji i chęci do działania dzięki różnorodnym formom aktywności.
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności dotyczące poznawania zależności zachodzących       w otaczającym świecie.
 1. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.
 2. Podnoszenie efektywności kształcenia.
 • Doskonalenie form i metod pracy.
 • Monitorowanie rozwoju dzieci.
 • Pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnymi.
 • Stwarzanie możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.
 1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez udział w różnych formach  doskonalenia   wewnętrznego i zewnętrznego.
 2.  Udoskonalenie bazy materiałowo – dydaktycznej do realizacji zadań przedszkola.

Realizacja  KONCEPCJI   przyczyni  się   do:

 • Podniesienia efektów kształcenia i  wychowania,
 • Rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • Zaangażowania rodziców w życie przedszkola,
 • Poprawy funkcjonalności i estetyki pomieszczeń,
 • Usprawnienia organizacji pracy i zarządzania przedszkolem
 • Promocji przedszkola

Ogólne informacje o placówce  

Przedszkole Miejskie nr 10 w Dębicy rozpoczęło działalność 6.10.1980 roku. Ma swoją siedzibę przy ul. Kołłątaja 8 w niewielkim osiedlu domków jednorodzinnych. W pobliżu znajduje się Starostwo Powiatowe, duże osiedle mieszkaniowe przy  ul. Fredry, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół nr 2, Centrum Kształcenia Praktycznego, Dom Kultury „Kosmos”, obiekty Klubu Sportowego „Wisłoka” oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny. Bliskość tych instytucji ułatwia współpracę z nimi.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, oddalony od hałasu miejskiego; pełen zieleni ogród jest wyposażony w różne urządzenia do zabaw ruchowych, w pobliżu znajduje się park miejski.

Budynek przedszkola jest typowy; układ pomieszczeń i ich urządzenie są dostosowane  do potrzeb i możliwości dzieci oraz wymogów sanitarno-technicznych.

W placówce działają 4 oddziały czynne 10,5 godz. dziennie.

Przedszkole zatrudnia:

    8 nauczycielek wychowania przedszkolnego (w tym dyrektor),

    nauczyciela j. angielskiego

    siostrę katechetkę do religii

    9 pracowników obsługi,

    1 pracownika administracji.

Nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi. Ponadto systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo  w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Pracę nauczycielek wspomagają dodatkowo zatrudnieni specjaliści: logopeda, instruktor tańca, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel muzyki. Pomagają oni w rozpoznawaniu i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej, aby eliminować niedobory w rozwoju dziecka oraz rozwijać zdolności i zainteresowania dzieci.

Wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających przy akompaniamencie pianina.

Wszyscy zatrudnieni w przedszkolu pracownicy są bardzo zaangażowani w swą pracę  i oddani dzieciom,  ściśle ze sobą współpracują. Dzięki temu panuje tu serdeczna, pełna życzliwości, domowa atmosfera. Dzieci mają zapewnioną opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna organizowana jest w oparciu  o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” i planowana przy wykorzystaniu wybranych programów lub programów własnych opracowanych przez nauczycielki.

Nauczycielki w swej pracy wykorzystują wiele sprawdzonych już form i metod pracy oraz stosują najnowsze osiągnięcia pedagogiki w celu uatrakcyjnienia pobytu dzieci w przedszkolu i uaktywniania ich. Mają wypracowane metody pracy z dziećmi zdolnymi oraz mającymi trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności właściwych do ich wieku. Starają się stopniować i różnicować zadania dla dzieci na wszystkich zajęciach.

Uczą wychowanków samopoznania i budowania wiary we własne możliwości. Wprowadzają ich w świat uniwersalnych wartości i prawd, uczą przeżywania pozytywnych emocji i radzenia sobie z trudnościami oraz uwrażliwiają na potrzeby innych. Promują wśród nich i ich rodziców zachowania  prozdrowotne i proekologiczne. Uczą dostrzegania piękna w przyrodzie oraz odpowiedzialności za jej stan.

Mając na uwadze szerokie zainteresowania dzieci, ich uaktywnianie oraz konieczność uatrakcyjnienia im pobytu w przedszkolu, organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne w wykonaniu zawodowych aktorów, koncerty, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki poznawczo-rekreacyjne, festyny, spotkania z dziećmi z innych przedszkoli i szkół.

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze – dostarczamy wiedzy pedagogicznej, uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.

Z myślą o rodzicach i rodzinie dziecka organizowane są zajęcia otwarte oraz różne uroczystości i imprezy. W czasie tych spotkań rodzice mogą aktywnie  w nich uczestniczyć, a przede wszystkim  obserwować własne dziecko na tle grupy.

Tak rozumiana współpraca rodziny i przedszkola daje możliwość lepszego poznania wspólnych oczekiwań, zrozumienia troski o dziecko, nawiązania sympatii, a czasem nawet przyjaźni.

Rodzice tworzą swoje przedstawicielstwo wspomagające działanie przedszkola – Radę Rodziców.

MISJA  PRZEDSZKOLA

Jesteśmy po to, aby stwarzać wszystkim  naszym wychowankom optymalne warunki do wszechstronnego, radosnego i bezpiecznego rozwoju oraz pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i edukacyjnych, poszerzać ich wiedzę  z zakresu pedagogiki i psychologii.

W sposób szczególny promujemy zachowania  prozdrowotne i proekologiczne dzieci i ich rodziców – propagujemy zdrowy styl życia, wyposażamy w elementarną wiedzę  o ekologii.

Rozbudzamy u dzieci zainteresowania otaczającym środowiskiem oraz pomagamy im się w nim odnaleźć. Uczymy miłości, zrozumienia zachodzących w nim zjawisk oraz współodpowiedzialności za jego ochronę.

Równocześnie uczymy wyrażania pozytywnego stosunku do własnego ciała, dbania o nie, unikania zagrożeń oraz radzenia sobie z trudnościami.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich, takich jak: dobro, miłość, prawda, piękno, przyjaźń, życzliwość, tolerancja,  szacunek; pośredniczymy  w przyswajaniu norm postępowania etycznego.

Nasze działania ułatwiają dzieciom przekroczenie  progu szkolnego.

Realizując naszą misję jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania naszych wychowanków, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.

Placówka łączy swoje najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości

Nad realizacją naszej misji czuwają wszyscy pracownicy przedszkola.

WIZJA   PRZEDSZKOLA

Chcemy, aby nasze przedszkole było placówką, w której przy ścisłej współpracy z rodzicami wychowamy zdrowe, szczęśliwe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie  i fizycznie dziecko.

Dążymy do tego, aby nasze dzieci przebywały w  pięknie  wyremontowanym budynku przedszkola, w otoczeniu estetycznych, nowoczesnych i atrakcyjnych sprzętów, urządzeń, pomocy dydaktycznych i zabawek oraz korzystały ze zmodernizowanego placu zabaw.

Chcielibyśmy, aby rodzice byli aktywnymi współautorami życia przedszkola.

Wierzymy, że realizacja naszej wizji będzie możliwa dzięki wytężonej pracy wszystkich pracowników przedszkola i rodziców oraz materialnemu wsparciu samorządu  i sponsorów.

NASZE   DZIAŁANIA

1) W OBSZARZE OPIEKI i WYCHOWANIA
– Znamy i przestrzegamy prawa dzieci;
– Tworzymy atmosferę przyjazną dla dziecka i jego rodziców;
– Dbamy o to, aby przedszkole było miejscem bezpiecznym, w którym każde dziecko jest szczęśliwe;
– Organizujemy spotkania adaptacyjne;
– Poznajemy indywidualne potrzeby i możliwości naszych wychowanków;
– Szanujemy się wzajemnie i szanujemy prawo każdego „bycia sobą”;
– Ukazujemy wartości piękna, prawdy i dobra;
– Pomagamy rozwijającemu się dziecku we własnym rozwoju, wychowaniu i tworzeniu własnej niepowtarzalnej indywidualności;
– Współpracujemy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2) W OBSZARZE EDUKACJI
– Realizujemy podstawę programową;
– Wykorzystujemy elementy innowacji pedagogicznych;
– Wspomagamy dzieci w odkrywaniu świata;
– Przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole;

3) W OBSZARZE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM
– Akceptujemy prawo rodziców do pełnej znajomości tego, co się w przedszkolu ich  dziecka dzieje;
– Współdziałamy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym;
– Promujemy osiągnięcia przedszkola w środowisku;
– Współpracujemy z różnymi instytucjami;

4) W OBSZARZE ORGANIZACJI I DOSKONALENIA
– Dbamy o właściwą organizację przedszkola, inspirującą do twórczych działań;
– Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych;
– Podnosimy kwalifikacje i stale się doskonalimy;
– Wzbogacamy bazę przedszkola.

Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna organizowana jest w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego”.

 

Główne cele wychowania przedszkolnego realizowane w naszym przedszkolu:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych      i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi      i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach  sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy i świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

Aby powyższe cele zostały osiągnięte, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci i innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.     o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym

Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa. Zabawy oddziałują wszechstronnie na osobowość dziecka i jego rozwój.

Rodzaje zabaw:

1. Manipulacyjne – występują najwcześniej od momentu, gdy dziecko osiągnie sprawność chwytania. W tych zabawach dziecko kieruje się własnym zainteresowaniem, bez udziału dorosłych, wychowuje się i uczy  samodzielnie i samorzutnie.  Każda  zabawa  manipulacyjna  zaczyna  się  od  spostrzeżenia zmysłowego, po  którym następuje  przejaw  aktywności.
2. Konstrukcyjne – polegające  na budowaniu, lepieniu, majsterkowaniu  przy  użyciu  klocków, patyków, kamieni, kasztanów itp. Istotą tych zabaw jest tworzenie „dzieła”. Zabawom konstrukcyjnym towarzyszą czynności manipulacyjne.
3. Tematyczne – zabawa w „role”, naśladowcze, twórcze.
Dziecko  przyjmuje  jakąś rolę,  naśladuje, udaje kogoś lub  coś, tworzy  fikcję.  W  postaci  zabawowej wprowadzają  dzieci  w  czyn  to,  co  wcześniej  przeżyły, poznały,  czego  się dowiedziały. Naśladują nie dokonując wyboru, gdyż nie posiadają umiejętności dokonywania oceny, co złe, a co dobre.
4. Dydaktyczne – są formą organizowanej działalności, stawiamy przed dziećmi jakieś zadanie do wykonania. Należą tu takie gry dydaktyczne charakteryzujące się tym, że występuje w nich element współzawodnictwa w dążeniu do wygranej oraz określone reguły.

Podział zabaw  i gier dydaktycznych

 1. Podział – kryterium stanowi materiał.
  – zabawy z pomocami gotowymi
  – zabawy typu „czarodziejski woreczek”, stosuje się przedmioty codziennego użytku
  – układanki, gry stolikowe
  – zabawy słowne – zagadki.
 2. Podział – kryterium stanowi cel.
  – określenie cech przedmiotów i ich położenie
  – utrwalenie pojęć matematycznych
  – utrwalenie wiadomości o otoczeniu społecznym, przyrodniczym
  – ćwiczenie poprawności mowy.
 3. Ruchowe – czynnikiem dominującym jest ruch.
  – zabawy orientacyjno-porządkowe
  – bieżne
  – równoważne
  – z czworakowaniem
  – skoczne
  – z elementami wspinania, rzucania, toczenia, celowania
  – rytmiczno-ruchowe.

METODY  STOSOWANE  W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody  i  formy  pracy  są  nowoczesne  i  zapewniają  wychowankom  atrakcyjny,  twórczy         i  aktywny sposób  na  osiąganie  sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:

–        metoda samodzielnych doświadczeń,

–        metoda kierowania własną działalnością dziecka,

–        metoda zadań stawianych dziecku,

–        metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe:

–        obserwacja i pokaz,

–        osobisty przykład nauczyciela,

–        udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne/.

 1. Metody słowne:

–        rozmowy,

–        opowiadania,

–        zagadki,

–        objaśnienia i instrukcje,

–        sposoby społecznego porozumiewania się,

–        metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody:

–        system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

–        twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, Weroniki Sherborne

–        elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

–        metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

–        metody aktywizujące (np. „burza mózgu”, drama, dokończ)

–        aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg Batti  Straus

–        Pedagogika Zabawy

OBSERWACJA I DIAGNOZA ROZWOJU DZIECI

Nauczyciele systematycznie prowadzą obserwację dzieci (diagnozę dzieci 5,6 letnich) w celu poznania ich indywidualnego  rozwoju oraz zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. W zależności od wyników badania rozwoju dziecka prowadzi się zajęcia wspomagające i korygujące rozwój, w razie potrzeby udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także rozwija uzdolnienia i zainteresowania.

Etapy:

–   Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy (wrzesień)

–   Przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej, dokumentowanie wyników (wrzesień – listopad)

–   Poinformowanie rodziców o wynikach obserwacji i diagnozy wstępnej   (listopad)

–   Ustalenie działań wspomagających rozwój dziecka (plan – listopad)

–   Bieżące wspieranie rozwoju dziecka wg indywidualnego programu, monitorowanie, dokumentowanie

–   Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy (koniec stycznia)

–   Przeprowadzenie diagnozy końcowej dzieci 5,6 letnich – ocena osiągnięć rozwojowych, wnioski do

    dalszej pracy (kwiecień)

–   Udzielenie rodzicom 5,6 latków informacji o osiągniętym poziomie gotowości szkolnej dzieci (kwiecień)

–   Ocena postępu w rozwoju dziecka na zakończenie roku szkolnego, wnioski do dalszej pracy (czerwiec)

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • obserwacji zachowań dziecka,
 • rozmów z dzieckiem
 • teczek prac i innych dokumentów, z których wynika czego dziecko się nauczyły
 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy, konkursy)
 • arkuszy obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik, zdjęć,
 • wycinków prasowych
 • rozmów z prowadzącymi zajęcia dodatkowe
 • informacji uzyskanych od rodziców

PROMOCJA PLACÓWKI

Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, Rady Pedagogicznej, jak i od pozostałych pracowników.

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie kroniki przedszkola,
 • organizacja uroczystości przedszkolnych i środowiskowych,
 • prowadzenie strony internetowej placówki,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia – wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, kalendarz, gadżety, logo przedszkola itp.)

SYLWETKA  ABSOLWENTA  PRZEDSZKOLA

 1. Dojrzałość fizyczna:

–       jest ogólnie sprawne ruchowo,

–       posiada sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację wzrokowo –  ruchową,

–       charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych,

–       jest odporne na choroby i zmęczenie.

 1. Dojrzałość emocjonalno – społeczna:

–       jest w znacznym stopniu samodzielne,

–       chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami,

–       posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny,

–       jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela,

–       cechuje je taki stan równowagi nerwowej, która umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych,

–       umie dokonać lub podejmuje próby samooceny i oceny zachowań innych,

–       jest wrażliwe, zainteresowane obrazem ( ilustracją ) i tekstem, dziełami kultury.

 1. Dojrzałość umysłowa:

–       jest aktywne poznawczo, chce się uczyć,

–       interesuje się czytaniem i pisaniem,

–       dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku w którym żyje,

–       rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć,

–       potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego co mówi nauczyciel,

–       rozumie i spełnia polecenia nauczyciela,

–       posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen,

–        jest rozbudzone twórczo w różnych dziedzinach aktywności,

–        potrafi być odpowiedzialne poprzez samodzielne, rzetelne wywiązywanie się  z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej innych.

 1. Dojrzałość do czytania i pisania:

–    umie dokonać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie zróżnicowania   kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i odtwarzania,

–    rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów,

–    posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków  położenia  i proporcji wymiarów odwzorowywanych form graficznych,

–    posiada umiejętność językową w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania.

 1. Dojrzałość do matematyki:

–          rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu,

–          potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru,

–          umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie swoich indywidualnych możliwości,

–          zna i umie posługiwać się cyframi i wybranymi znakami matematycznymi.

       MODEL  NAUCZYCIELA

 1. W relacjach z dziećmi:

–          potrafi być cierpliwy, wyrozumiały, miły, serdeczny ale i konsekwentny,

–          zna i przestrzega prawa dziecka,

–          zachowuje indywidualną linię rozwoju każdego dziecka,

–          jest empatyczny,

–          jest kreatywny,

–          pamięta, że każde dziecko chętniej reaguje na pochwałę niż na karę,

–          dotrzymuje umów, przyrzeczeń i tajemnic,

–          przyznaje się do własnych pomyłek.

 1. W relacjach z rodzicami:

–          pełni rolę inspirującą i integrującą proces wychowawczy,

–          jest stroną współustalającą wartości, formy pracy,

–          pogłębia wiedzę rodziców przez informowanie o osiągnięciach dziecka i ewentualnych z nim trudnościach,

–          ustala z rodzicami tok dalszego postępowania, jednolite formy oddziaływań wychowawczych,

–          podnosi kulturę pedagogiczną rodziców,

–          zbiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków życia dziecka, jego zainteresowań,

–          respektuje prawo rodziców do głosu w ważnych sprawach związanych z dzieckiem,

–          respektuje prawo rodziców do modyfikacji pracy przedszkola.

PRACOWNIK  OBSŁUGI  –  pożądane cechy

–           współdziałający z nauczycielem,

–           kulturalny, ciepły, życzliwy, taktowny,

–           odpowiedzialny,

–           dbający o bezpieczeństwo dzieci,

–           znający dobrze swoje obowiązki i wywiązujący się z nich,

–           otwarty na problemy placówki,

–           nie angażujący się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

           ZASADY  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI                

–         zasada poznania środowiska rodzinnego dziecka,

–         zasada zdobycia zaufania rodziców,

–         zasada ujednolicania oddziaływań wychowawczych,

–         zasada wspierania działań rodziców,

–         zasada oddziaływania na postawy rodzicielskie,

–         zasada udzielania porad, wyjaśnień w sposób serdeczny, życzliwy i z szacunkiem,

–         zasada wyprzedzania relacji o negatywnych zachowaniach dziecka, relacjami o pozytywnych zachowaniach i osiągnięciach,

–         zasada wskazywania, w przypadku negatywnych zachowań dziecka, na jego zachowanie, bez wyrażania oceny,

–         zasada inicjowania pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy przedszkola

  Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym

Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami, które wspomagają i uatrakcyjniają naszą pracę. Współpraca ta przyczynia się do promowania naszego przedszkola  w środowisku.

Nasi współpracownicy to:

1. Szkoła Podstawowa nr 3, 5, 9. Współpraca uwzględnia:

 • Zwiedzanie szkoły przez dzieci
 • Udział dzieci w lekcjach, dniach otwartych
 • Spotkania dzieci przedszkolnych i szkolnych podczas różnych uroczystości i imprez
 • Zapraszanie nauczycieli nauczania zintegrowanego, pedagoga szkolnego na zebrania Rady Pedagogicznej, zebrania z rodzicami
 • Uzyskiwanie opinii o efektach edukacyjnych i wychowawczych naszych absolwentów
 • Śledzenie losów absolwentów.

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

 • Badania przesiewowe dotyczące ryzyka dysleksji, wad słuchu
 • Zajęcia otwarte dla nauczycieli, szkolenia
 • Prelekcje i porady dla rodziców.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • Dofinansowanie żywienia w przedszkolu dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

4. Powiatowy Inspektor Sanitarny:

 • Uzyskiwanie porad dotyczących prawidłowego żywienia dzieci, zasad zachowania higieny,
 • wprowadzanie nowych przepisów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej,
 • organizowanie różnych akcji i konkursów promujących zdrowy styl życia oraz zapobiegających rozwojowi chorób.

5. Policja – wydział prewencji:

 • Pogadanki, pokazy, udział w imprezach, sprawdzanie autobusów na wycieczki.

6. Straż Pożarna:

 • Zwiedzanie obiektów Straży,
 • pokazy umiejętności strażaków
 • pogadanki na temat zagrożeń pożarowych
 • pomoc strażaków w likwidowaniu awarii
 • pomoc w utrzymaniu drzew w ogrodzie przedszkolnym.

7. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego:

 • Uzyskiwanie materiałów dotyczących ochrony środowiska
 • Współdziałanie w czasie akcji „Sprzątanie Świata”
 • Udział przedstawicieli wydziałów w imprezach „ekologicznych” organizowanych w przedszkolu.

8. Gminny Zakład Gromadzenia i Utylizacji Odpadów w Paszczynie:

 • Odbieranie posegregowanych śmieci
 • Wspieranie przedszkola w akcji „Sprzątanie Świata”

9. Biblioteka Miejska:

 • Współpraca w celu „zaszczepienia” w dzieciach bakcyla czytelnictwa i korzystania z biblioteki (wycieczki, wypożyczanie książek, konkursy, wystawa prac plastycznych itp.).

10. Dom Kultury „Kosmos”:

 • Wypożyczanie strojów na występy dzieci
 • Korzystanie z usług oferowanych przez dom kultury (filmy, przedstawienia).

11. Klub Sportowy „Wisłoka”:

 • Zwiedzanie i korzystanie z obiektów sportowych,
 • Udział sportowców i działaczy sportowych w zajęciach i imprezach przedszkolnych.

12. Przedszkole Miejskie nr 9,2,5 – kontynuacja wieloletniej współpracy:

 • wspólne narady szkoleniowe, warsztaty doskonalące,
 • wymiana doświadczeń – materiały metodyczne, zajęcia koleżeńskie
 • wspólne imprezy dla dzieci.

13. Lekarz stomatolog p. Piotr P., Ewa J.

 • Propagowanie wśród dzieci i rodziców profilaktyki próchnicy zębów.

14. Centrum Kształcenia Praktycznego:

 • organizacja kursów doskonalących dla nauczycieli
 • pomoc w naprawie urządzeń i sprzętów.

15. Nadleśnictwo Dębica:

 • uzyskiwanie materiałów dotyczących środowiska leśnego
 • pomoc w organizacji wycieczek do lasu.

16. Lokalne „media”:

                     „Gazeta Krakowska”

                     „Przegląd Dębicki”

                     „Obserwator Lokalny”

                     „Dębicki Kurier Samorządowy”

 • informacje na temat aktualnych wydarzeń i imprez w przedszkolu
 • promocja przedszkola w lokalnym środowisku.

17. Organ prowadzący przedszkole – Urząd Miasta Dębicy.

18. Różne instytucje, organizacje, zakłady pracy ułatwiające i uatrakcyjniające pracę przedszkola (PKS, MKS, TC Dębica, drukarnia „Zet” „CARUMO”, CARITAS oraz inne)

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:


w zakresie bazy
* doposażenie ogrodu w drewniane place zabaw oraz sprzęt rekreacyjny,
*  remont kapitalny i doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,
analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
* wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
*  doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
*kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
*zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kontynuowanie    i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

 

KONCEPCJA  PRACY

PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR  10 

W  DĘBICY 

                                                                                                           OPRACOWANA  PRZEZ                                                             

                                                                                                                                         DYREKTORA   ORAZ 

                                                                                                                                         RADĘ   PEDAGOGICZNĄ

na podstawie :
ustawy o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności: Rozporządzenia MEN z dnia 7 X 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), rozporządzenia MEN z 23 XII 2008    w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. nr 4,poz.17),Statutu Przedszkola,

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec  edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. Przeanalizowano również Program Rozwoju Przedszkola opracowany kilka lat temu.