Szanowni Państwo

Od dnia 18.05.2020r. Przedszkole Miejskie nr 10 w Dębicy wznawia działalność opiekuńczą w reżimie sanitarnym , zgodnie  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wiąże się to z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci w przedszkolu.

W pierwszej kolejności otwieramy jeden oddział 12-osobowy dla dzieci rodziców, którzy obydwoje pracują i przedłożyli wymagane zaświadczenia , stwierdzające brak możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem  w domu.

Dalszych zgłoszeń dzieci, których rodzice ze względu na powrót w najbliższym czasie do obowiązków zawodowych wyrażą wolę objęcia opieką przedszkolną dziecka, proszę dokonać poprzez wypełnienie zaświadczenia przez obydwoje rodziców/opiekunów od pracodawcy i przesłanie ich w formie PDF na e-mail placówki: przedszkole10debica@op.pl .

Nadal pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców pracujących.

Zebranie od Państwa zaświadczeń pozwoli nam zaplanować na kolejne tygodnie opiekę i wyżywienie dla dzieci, które przyjdą do przedszkola w warunkach trwającej nadal epidemii.

O otwarciu i zasadach funkcjonowania kolejnych oddziałów będą Państwo na bieżąco poinformowani poprzez stronę internetową przedszkola oraz informację telefoniczną do rodziców , którzy dostarczą zaświadczenia.

Informacje dla rodziców

 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną/inne objawy chorobowe
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • Rodzice /opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dziecko powinni rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa- maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Wtedy takie zabezpieczenie zapewnia rodzic.
 • W korytarzu (wiatrołapie) wejściowym do przedszkola może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub rodzeństwem dziecka, które również uczęszcza do przedszkola. W razie większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz.
 • Wejście do korytarza rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko sygnalizuje dzwonkiem
 • Dziecko będzie odbierane od rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola. Rodzice nie mają możliwości wejścia na teren placówki!
 • Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym do zmierzenia dziecku temperatury ciała. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, która będzie mierzona każdego dnia po przyjściu do przedszkola oraz w ciągu dnia (w razie potrzeby). Prosimy o codzienny pomiar temperatury dziecku w domu, aby uniknąć sytuacji stresowych w razie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola. W przypadku temperatury powyżej 37 C dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola. Brak zgody na pomiar temperatury może wiązać się z nieprzyjęciem dziecka do placówki.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów (ulubione zabawki zostają w domu)
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m.
 • W przedszkolu będzie organizowane leżakowanie dla wszystkich dzieci. Dlatego prosimy rodziców o przyniesienie pościeli i poduszki, które w ostatnim dniu tygodnia będą wydawane do prania.
 • Prace budowlane związane z budową żłobka prowadzone na terenie przedszkola uniemożliwiają korzystanie z ogrodu przedszkolnego, dlatego dzieci nie będą wychodziły z placówki.
 • Z dn. 18.05.2020r. zawieszona zostaje edukacja zdalna w gr. I, II, III. Natomiast w dalszym ciągu kontynuowana będzie w gr. IV.
 • Kontakt rodziców z dyrektorem, nauczycielami, intendentką możliwy jest drogą mailową, telefoniczną.

Aktualności

ŚREDNIAKI PODRÓŻUJĄ PO EUROPIE

Miniony tydzień naszej zdalnej edukacji upłynął Średniakom pod hasłem „Podróże po Europie”. Przedszkolaki  każdego dnia odbywały wirtualną podróż do jednego z krajów europejskich. Poznawały ich barwy narodowe, piękne krajobrazy, zabytki, a także wiele związanych z nimi ciekawostek.  Przykładowo podczas podróży do Niemiec ilustrowały ruchem „Muzykę na wodzie” (G. F. Händel), rozpoznawały marki niemieckich samochodów, we...